Ouderbetrokkenheid

Goed contact met ouders vinden wij belangrijk

Ouderbetrokkenheid

Op Het Baken vinden wij een goed contact met ouders of verzorgers erg belangrijk. Daarom zetten wij ons in om te zorgen dat u als ouder betrokken kunt zijn. Op allerlei manier wordt u geïnformeerd. Hiernaast is er een aantal vastgestelde momenten in een schooljaar waarop u wordt uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Wanneer er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de leraar, de ib-er of de directeur van de school! 

Communicatie met ouders

Goed contact met u als ouders vinden we erg belangrijk. We geven u door het schooljaar heen graag een goed beeld van hoe uw kind zich ontwikkelt.

Daarom organiseren we voortgangsgesprekken waarin u de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind met de leerkracht bespreekt. Na het 1e rapport voeren we in de groepen 5 t/m 8 driehoeksgesprekken (ouder-kind-leerkracht).
Zo nodig kunt u ook na schooltijd een afspraak met de leerkracht maken als u zaken tussentijds wilt bespreken. 

Nieuws delen we elke 4 weken in onze nieuwsbrief het Scheepsjournaal, en in onze schoolapp Parro. De leerkracht deelt via Parro wekelijks wetenswaardigheden vanuit de groep. Inhoudelijke gesprekken over een leerling doen we nooit via de mail of Parro.

Ouderwerkgroep

Veel ouders vinden het leuk om te helpen bij diverse activiteiten op school. De De ouderwerkgroep coördineert en helpt bij allerlei binnen- en/of buitenschoolse activiteiten. Zij verricht veel werk achter de schoolschermen en vormt daarmee een belangrijke schakel tussen school en thuis. De ouderwerkgroep werkt volgens het CPOV-reglement ouderwerkgroep. Het reglement is via de volgende link OWG-reglement op te vragen. De samenstelling van de Ouder Werk Groep wisselt regelmatig.

Voor vragen kunt u mailen naar owg@bakenveenendaal.nl

Toezicht tussen de middag is met hulp van ouders

Tussen de middag is er een aantal ouders die toezicht houdt tijdens de pauzemomenten of eet met de leerlingen van groep 1 of 2.
Hiervoor ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:

overblijf.kofschip@bakenveenendaal.nl en

overblijf.dereede@bakenveenendaal.nl