Kwaliteit

Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

Kwaliteit, het belangrijkste thema van de school!

Kwaliteit is een belangrijk, zo niet het belangrijkste thema voor een school die een goede school wil zijn. Daarom besteden wij als CBS Het Baken structureel aandacht aan het meten van onze kwaliteit binnen ons team. Ook vragen we  naar de tevredenheid van onze ouders en leerlingen. Daarnaast worden er interne audits uitgevoerd binnen CPOV. Dit heeft als doel de interne kwaliteit op de verschillende scholen te monitoren. Hieronder vindt u het verslag van de laatste audit die in november 2019 werd gehouden op onze school.

Audit Het Baken 1 en 2 november 2019 

 

Onderwijsinspectie

Verder bezoekt de onderwijsinspectie 4-jaarlijks de bestuurder van het CPOV en de verschillende scholen. Het doel hierbij is om te kijken of de onderwijskwaliteit op voldoende niveau is. 

Al deze input gebruiken wij om ons kwaliteitsbeleid verder aan te scherpen en ons onderwijs te kunnen verbeteren.

Hoe we ons kwaliteitsbeleid vormgeven is beschreven in het document kwaliteitsbeleid Het Baken.

Kwaliteitsbeleid

Inspectie

Een keer per 4 jaar doet de inspectie onderzoek bij ieder bestuur en haar scholen. De vraag is hierbij wat beter kan en wat beter moet.

Centrale vragen zijn:

Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?

Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?

Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en die van de scholen?
Is het financieel beheer deugdelijk?

Met de bestuurder van het CPOV wordt het eerste gesprek gevoerd. Vervolgens volgt er een onderzoek op, in dit geval, Het Baken.

Hier zijn een 3-tal soorten onderzoek mogelijk.

Een verificatieonderzoek. Is de sturing op de kwaliteit in de praltijk ook zichtbaar. De kwaliteit wordt in kaart gebracht op vooraf bepaalde standaarden.
Als er een vermoeden is van een risico dan kan hier onderzoek naar worden gedaan.
Een school kan, op verzoek, als goed worden beoordeeld. Hierbij worden alle standaarden beoordeeld.
Het Baken behaalde op alle onderdelen die bezocht zijn een voldoende. Het laatste bezoek was in 2017. U leest hier het Verslag toezicht CPOV 2017: Bestuursverslag inspectie CPOV 2017

Opbrengsten 

 

Tevredenheidspeilingen


Wij vinden het belangrijk om te weten hoe ouders/verzorgers over de school van hun kind(eren) denken. Als schoolteam bewaken we de sterke punten die u aangeeft, en verbeteren we de zwakke punten. Elk schooljaar wordt er daarom een enquête uitgezet onder leerlingen, ouders en leerkrachten.

Het ene jaar betreft het een algemene tevredenheidsenquête, het andere jaar staat voornamelijk de sociale veiligheid centraal. Leerlingen krijgen elk jaar vragen over sociale veiligheid.

Tevredenheidspeilingen mei 2021 afgenomen met WMK onder ouders en leerlingen.