Leerlingondersteuning

Aandacht voor begeleiding en passend onderwijs

Leerlingondersteuning op Het Baken

Op Het Baken zetten wij ons in om leerlingen optimaal te laten leren. Het sociaal- emotionele welbevinden van kinderen is daarbij heel belangrijk. We stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele leerling en zorgen voor goede leerlingondersteuning. 

Begeleiding en passend onderwijs

Intern begeleiders

Onze school heeft 3 intern begeleiders. Zij coördineren de ondersteuning van alle leerlingen. Hetty van Woudenberg is de intern begeleider van groep 1 t/m 2, Karen Sytsma voor groep 3, 4 en 5 en Rhodé Jansen is de intern begeleider van groep 6 t/m 8. 

Zij houden leerlingbesprekingen met de leerkracht, coachen leerkrachten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen, begeleiden en ondersteunen bij het werken met week- en groepsplannen en zijn betrokken bij gesprekken met ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De intern begeleiders worden bijgestaan door specialisten, remedial teachers en de onderwijsassistent. Zij werken samen als ondersteuningsteam.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Ook als het extra ondersteuning nodig heeft. Omdat het kind moeilijker leert bijvoorbeeld, of omdat het meer- of hoogbegaafd is of vanwege een beperking of gedragsprobleem. Heeft een kind meer ondersteuning nodig, dan hebben de leerkracht en de ouders overleg. Samenwerken met ouders vinden wij belangrijk. Samen met u als ouder, de leerkracht en de intern begeleider zoeken we naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Er kunnen situaties ontstaan waardoor het zo is dat wij niet het onderwijs kunnen bieden dat passend is voor een leerling. Als wij dit niet kunnen, dan helpen wij de ouder(s)/verzorger(s) bij het zoeken naar een passende plek voor het kind.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende bijlage: Schoolondersteuningsplan CBS Het Baken.

Intern begeleiders